Nederlands | English

Ulla models opende haar deuren in 1978 en was Amsterdams eerste modellenbureau. Drie decennia later kreeg huidig eigenaar Claudio Minnai de kans het bureau over te nemen en hij twijfelde geen seconde. Behalve de naam is er sindsdien weinig hetzelfde gebleven. Minnai stak Ulla in een nieuw jasje en haalde het succes terug. Sterker nog, hij en zijn team brachten Ulla naar een niveau waar het niet eerder geweest was.

“Ik was helemaal niet betrokken bij de modewereld, maar ik had wel meteen een visie op wat ik met het bureau wilde”, zegt Minnai. Zijn eerste beslissing als nieuwe eigenaar was om het internationale board eruit te gooien. “Ik wil eerlijk gezegd ook geen competitie binnen mijn eigen bestand voor een paar boekingen meer.” Hij richt zich in plaats daarvan op het ontwikkelen van lokaal talent (NL/BE) naar modellen voor de internationale markt, vooral omdat de Nederlandse markt klein is.

Moederbureau zijn voor alle ingeschreven modellen is niet het enige idee dat Minnai had voor zijn agency. Hij vindt persoonlijke begeleiding heel belangrijk. “Die jongens en meiden zijn soms minder klaar dan je denkt voor de internationale markt. Ik gooi ze niet zomaar voor de leeuwen. De bookers besteden aandacht aan het ontwikkelen van de new faces door te kijken naar wie zij zijn als individu, om ze zo de beste kansen te geven op een succesvolle carrière. We laten het niet aan het toeval over.”

Ulla Nederland heeft haar kantoor in ‘het Brooklyn van Amsterdam’. Ulla België, dat Minnai startte in 2012, verhuist binnenkort van Brussel naar Antwerpen en zal haar bureaustoelen laten rollen in een oude fabriekshal. Veel welvarende bedrijven hebben hun offices op populaire locaties. Minnai vindt dat niet nodig. “Aan het pand zal het succes van een agency niet liggen. Het is volledig afhankelijk van het team en ik ben een ‘lucky person’ met dat van mij. Door de kantoren te verhuizen naar industriële wijken die langzaam veranderen in artistieke contreien, geef ik het team een inspirerende werkomgeving en creëer ik ruimte voor groei.” En ruimte is nodig. Niet alleen in letterlijke zin, maar vooral in toekomstperspectief. De twee Ulla-vestigingen en zusterbureau REBEL Management zijn geworteld en klaar om door te groeien.

Een advies van de man achter de visie: “Van mensen die veel dingen beloven, moet je wegrennen. Beloftes bestaan in dit wereldje niet. Het enige wat je kunt beloven, is dat je verschrikkelijk je best doet.”

Ulla models, founded in 1978, is Amsterdam’s longest-running modeling agency. Three decades later, current owner Claudio Minnai got the opportunity to take the reins and didn’t think twice. Other than the name, not much has remained the same since. Minnai revitalized the agency and brought it back to its glory days. Better yet, he brought it to heights it had never reached before.

“I was not familiar with the fashion industry at all, but I immediately envisioned how I wanted the agency to operate”, Minnai states. His first decision as the new owner was to get rid of the international board, choosing instead to focus on pushing local talent to an international level. “I honestly didn’t want to create competition within my own board for just a few more bookings”.

Being mother agent to all Ulla-represented models was not the only idea Minnai had for the agency. He also invested in personal development. “These young boys and girls often need more guidance to work internationally than one might think. I don’t just throw them in at the deep end. The booking division develops our new faces by looking at who they are as an individual to give them their best shot at a successful career. We don’t leave anything up to chance.”

Ulla Netherlands recently relocated to what could be considered as ‘the Brooklyn of Amsterdam’. The Belgian office, which opened in 2012, will soon be moving from Brussels to Antwerp and will be housed in a Berlin-style warehouse. Some anticipatory ‘chess-moves’ of Minnai. Many thriving businesses have luxurious offices in popular areas. Minnai thinks this is unnecessary. “The success of an agency isn’t based on the building. It depends fully on the team and I’m very lucky to have such a great one. By moving the offices to industrial areas that are slowly developing into art districts, I have given them an inspiring work environment and created space to grow.” And space to grow is needed. The two Ulla branches and their sibling, REBEL Management, are now firmly rooted and ready to keep growing in the years to come.

Some final advice from the man behind the vision: “Run from people who make many promises. In this industry there are no promises. The only one you can make is that you will do your absolute best.”

Kantoor Amsterdam

Amsterdam Office

Kantoor Brussel

Brussel Office

Rebel management

REBEL Management is Ulla Model’s rebelse zusje.

REBEL Management is Ulla Model's rebellious sibling.